ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਕੱਡ਼ੀਆਂ, ਬਰਿਸ਼ਟ ਖਗੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਤੂੰਫ਼ਾਂ, ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਬਰਿਫ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸਾਧਨਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੋਗਿਕਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸੂਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪਸ ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ:

ਕਈ ਮਹੇਨੇ

 1. ਆਨਦੀ मौसम: ਯਹ ਏਪ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਸੁਚਿੱਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਵਾਰਤਾਫੋਰਕੈਸਟ: ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 3. ਬਿੰਦੀ: ਇਹ ਏਪ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 4. ਮੌਸਮ ਡਾਇਰੀ: ਯਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਵੇਦ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਥ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਜਿੱਤ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 5. ਯਾਹੂ ਵੀਦਰ: ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 6. ਮੌਮ ਕਾਸਟ: ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੱਚੀ प੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਦਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੌਬਾ

 1. ਵਾਰਟਰਵذ: ਇਹ ਐਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਮੋਂਆਂ ਦੀ ਮੇਟ੍ਰੋਲਾਗੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਮਾਇੰਡਿਰਮਾਬਰ: ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਿਫ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ਼ਤ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਏਕਿਯ: ਇਹ ਐਪ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਯੂਅੱਲੀ ਅਤੇ ਸੁਛਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 4. ਵੈੱਦਰ ਗੁਰੂ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼਼ਬੁਤੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 5. ਟਾਵਰclaud: ਇਹ ਐਪ ਹਵਾਈ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਸਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪਸ ਹਨ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤਨ ਵੱਧ ਮੌਸਮ ਵੱਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਕਤ ਸਵਾਲ

 1. ਕਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਵਾਰ ਦੁੱਕਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਵਲੋਕਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 2. ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵੱਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ।
 3. ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 4. ਨੂੰ ਮਾਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੌਧਾਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵਾਰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 5. ਮਾਣਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 6. ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ।
 7. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਡ੍ਹੇ ਹਵਾਈ ਕੱਡੀ ਲਈ ਵੱਖਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 8. ਮੌਸਮ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਝਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 9. ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
 10. ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੀਤ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ

Your email address will not be published. Required fields are marked *